Algemene voorwaarden

Voor Huureeneend zijn de algemene voorwaarden van Vintage Road Trips van toepassing.

1         Uitleg van begrippen

In deze Algemene Voorwaarden verstaan we onder:

1.1      Voertuig: motorrijtuig, in de zin van automobiel, camper, transportbus of bromscooter, zijnde het object van de huurovereenkomst. VRT verhuurt uitsluitend oude voertuigen, zogeheten 'young-/oldtimers', voor recreatief gebruik. De voertuigen van Vintage Road Trips (VRT) worden goed onderhouden en verkeren - zeker gezien de leeftijd - in prima staat. De voertuigen voldoen aan alle technische eisen, doch zijn qua comfort en rij-eigenschappen niet in overeenstemming met hetgeen gangbaar is in de huidige tijd.

1.2      Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.

1.3      VRT:  de vennootschap onder firma Vintage Road Trips, die - vertegenwoordigd door een van haar firmanten - als verhuurder met de huurder de overeenkomst aangaat.

1.4      Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.

1.5      Schade: de schade die VRT direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor VRT (kentekenhouder), of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

1.6      Bedragen: de in deze tekst genoemde bedragen, die telkens exclusief eventuele BTW zijn.

1.7      Huurovereenkomst: de overeenkomst zoals schriftelijk wordt vastgelegd  in tweevoud en door zowel de huurder als VRT wordt ondertekend. In de huurovereenkomst wordt vastgesteld welk(e) voertuig(en) de huurder huurt en voor welke periode.

1.8      Afhaallocatie: plaats waar vanuit het voertuig wordt verhuurd en (tenzij anders afgesproken) ook weer wordt terug gebracht.

2         Reserveren en annuleren

2.1      De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder een reservering bevestigt. Er is dan een boeking.

2.2      Door de bevestiging gaat de huurder tevens akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden en verklaart hij tevens deze te hebben ontvangen.

2.3      Een boeking houdt onder meer in dat:

 • VRT de voertuig(en) gedurende de huurperiode vrijhoudt.
 • VRT mankracht vrijhoudt om de huurder tijdens de huurperiode te assisteren.
 • VRT desgewenst diensten van derden reserveert en eventueel betaalt.

2.4      Een (gedeeltelijke) annulering van een boeking is mogelijk, maar hier zijn kosten aan verbonden:

 • - Tot 14 dagen voor aanvang van de huur: 50% van het  (geannuleerde) bedrag wordt in rekening gebracht.  
 • - Vanaf 14 dagen voor aanvang van de huur: 100% van het  (geannuleerde) bedrag wordt in rekening gebracht.
 • Op reserveringen die VRT heeft gemaakt bij derden wordt bij annulering geen restitutie verleend.

2.5      Huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

2.6      VRT is gerechtigd om een boeking te annuleren indien er zich situatie(s) voordoen buiten de controle van VRT. De huurder heeft in dat geval recht op geld terug maar kan geen aanspraak op schadevergoeding laten gelden.

2.7      De huurder heeft de mogelijkheid om in geval van verhindering een in de plaats stelling door een andere persoon aan te dragen.

2.8      Huurder is verplicht zich voor vertrek met het voertuig te legitimeren en een kopie van zijn rijbewijs achter te laten.

3         Betaling

3.1      50% van de te betalen kosten dienen binnen 14 dagen na de boeking te worden voldaan. Het restant wordt uiterlijk twee weken voor vertrek betaald, tenzij anders afgesproken.

3.2      VRT heeft in geval van niet tijdige betaling het recht om de huurovereenkomst te ontbinden, of de uitvoering uit te stellen. De betalingsverplichting van de huurder blijft dan in stand.

3.3      In geval van niet tijdige betaling komen de incassokosten en eventuele gerechtelijke kosten voor rekening van de huurder. Deze incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met de registratiekosten ad € 25,-.

4         Kosten verbonden aan gebruik van het voertuig

4.1      Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld brandstof, tolgelden en parkeergelden voor rekening van de huurder, tenzij anders afgesproken.

4.2      Na afloop van de huurperiode dient het voertuig met een volle tank benzine te worden ingeleverd, tenzij anders afgesproken.

4.3      Voor het aftanken van een voertuig is VRT gerechtigd €15,- handelingskosten in rekening te brengen. Dit is exclusief de kosten die VRT heeft gemaakt voor de getankte brandstof.

 5         Gebruik van het voertuig

5.1      Huurder is er zich van bewust dat het voertuig een klassieker betreft met alle charmes, maar ook met de beperkingen en de ongemakken van dien. 

5.2      Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

5.3      Huurder is verplicht er op toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden door bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig worden nageleefd. Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen van gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

5.4      Huurder is ervoor verantwoordelijk dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de gesteldheid die voor het besturen van het voertuig is vereist.

5.5      Personen dienen minimaal drie jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs om het voertuig te mogen besturen, tenzij VRT uitdrukkelijk heeft ingestemd met een kortere periode.

5.6      Personen waarvan de rijbevoegdheid tijdelijk ontzegd is geweest zijn niet bevoegd het voertuig te besturen.

5.7      Huurder dient ingeval van meerijdende kinderen te zorgen voor een degelijk kinderzitje. Een kind neemt in elk geval wél één beschikbare plaats in het voertuig in.

5.8      VRT zorgt voor vertrek voor een instructie, tenzij de huurder expliciet aangeeft deze niet te willen.

5.9      VRT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder.

5.10    Het is huurders niet anders dan met toestemming van VRT toegestaan het voertuig door te verhuren aan derden.

5.11    Het is de huurder ten strengste verboden in het voertuig te roken.

5.12    De huurder is toegestaan huisdieren in het voertuig te vervoeren, mits er logische voorzorgsmaatregelen worden genomen om eventuele beschadiging aan het voertuig te voorkomen.

5.13    Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.

5.14    Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.

6         Eigen risico

6.1      De huurder gaat akkoord met het geldende eigen risico. Standaard is het eigen risico €750,- per ongeval. Dit eigen risico is tegen een afkoopsom te verlagen.

6.2      Het eigen risico houdt in dat schades aan het voertuig die zijn ontstaan tijdens de huurperiode kunnen worden verhaald bij de huurder tot het maximum van het overeengekomen eigen risico bedrag.

6.3      Het eigen risico voor de huurder is een brengschuld. In geval van schade is de huurder verplicht zo snel mogelijk na de vaststelling van het te betalen schadebedrag, na aftrek van de eventueel betaalde borg, te voldoen.

6.4      VRT houdt zich hiermee het recht voor om tot één jaar na aanvang van de huurperiode onvoorziene kosten die direct zijn veroorzaakt door de huurder in rekening te brengen.

6.5      Het eigen risico is de maximale aansprakelijkheid van de huurder voor schade per schadegeval, tenzij het voertuig niet is gebruikt overeenkomstig met deze algemene voorwaarden, het toepasselijk recht of er sprake is van nalatigheid.

7         In geval van schade

7.1      Huurder is verplicht het voertuig in te leveren bij de afhaallocatie in dezelfde staat als bij vertrek, uiterlijk op de dag en het tijdstip zoals afgesproken in de huurovereenkomst.

7.2     De huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig ontstaan tijdens de duur van de huurovereenkomst tot het moment dat VRT het voertuig in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook als het voertuig op het moment van enige gebeurtenis niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd.

7.3      Indien de huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het voertuig mankeert dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met VRT.

7.4      Indien een door VRT afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan VRT of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

7.5      VRT heeft een degelijke inzittendenverzekering. Indien een gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig schade of letsel oploopt heeft de huurder het recht aanspraak te doen op deze verzekering.

7.6      Het is de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken in geval van schade of een gebrek aan het voertuig als dit kan leiden tot verergering hiervan of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

7.7      In geval van schade of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht:

 • - VRT onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen,
 • - de instructies van VRT op te volgen,
 • - gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan VRT of diens verzekeraar te verstrekken,
 • - binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan VRT te overleggen. 
 • - VRT en door VRT aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

8         Kosten van reparaties en schade

8.1      In geval van een defect aan het voertuig is de huurder verplicht VRT onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen. 

8.2      De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden om veilig verder te kunnen rijden komen voor rekening van VRT. VRT dient altijd toestemming te geven alvorens een reparatie plaatsvindt.

8.3      De kosten van de door de huurder betaalde reparatiewerkzaamheden worden door VRT tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed.

8.4      Defect aan het voertuig ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het voertuig worden door VRT behandeld als schade.

8.5      Indien de huurder aansprakelijk is voor de kosten van de reparatie van het voertuig worden de kosten in rekening gebracht op basis van een offerte uitgebracht door een door VRT gekozen leverancier, garage, schadehersteller of anderszins.  

8.6      De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig te verhuren, is bepaald op het aantal dagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.

9         In geval van pech

9.1      VRT of een door haar ingeschakelde derde levert - zo nodig ter plaatse - technische assistentie, indien noodzakelijk.

9.2      Indien het voertuig tijdelijk onbruikbaar is, komt VRT de huurder tegemoet als volgt:

 • VRT stelt alles in het werk om de huurder binnen twee werkdagen te voorzien van vervangend vervoer.
 • De huurder heeft recht op een coulance regeling. Huurder krijgt vanaf de derde werkdag totdat het voertuig is gerepareerd of de huurperiode is beëindigd een equivalente uitkering in natura in de vorm van een tegoedbon.

9.3      VRT is verantwoordelijk voor de kosten van de repatriëring van het voertuig indien het voertuig niet gerepareerd kan worden voor het einde van de huurperiode.

9.4      Afsleep kosten van een niet door VRT ingeschakeld bedrijf zijn voor rekening van de huurder.

9.5      Huurder zal in geval van pech of andere calamiteiten alle medewerking aan VRT verlenen om ervoor te zorgen dat VRT weer in het bezit van het voertuig komt.

10       Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

10.1    Voor rekening van huurder tijdens het gebruik van het voertuig, alle sancties die van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur al aanwezig was.

10.2    Door de autoriteiten aan VRT in rekening gebrachte sancties kunnen tot 1 jaar na de verhuur in rekening worden gebracht bij de huurder. VRT is gerechtigd hierbij €50,- administratiekosten in rekening te brengen.

10.3    Tijdens het gebruik van het voertuig houdt de huurder zich aan de geldende wet en regelgeving van het land waar de huurder zich op dat moment bevindt.

11       Ontbinding van de huur

11.1    VRT is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, als blijkt dat:

 • De huurder een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
 • Tijdens de huurperiode omstandigheden blijken die, als VRT hiervan op de hoogte was geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan.

11.2    Ontbinding van de huur laat onverlet dat VRT recht heeft op volledige vergoeding van kosten en schade voortvloeiend uit de omstandigheden.

12       (Buitenlandse) reizen, arrangementen en routes

12.1    VRT is in beginsel geen touroperator (art. 7:500 BW) noch reisorganisator, maar een VRT van voertuigen die bemiddelt bij het boeken van of het maken van reserveringen voor accommodaties en overige toeristische diensten.

12.2    Bij voertuigen die door VRT worden ingehuurd bij ander verhuurders gelden mogelijk andere Algemene Voorwaarden en een ander Eigen Risico.

12.3    Bij eventuele tekortkomingen, conflicten of andere onregelmatigheden in, bij of door derden als pensions, hotels, transportmaatschappijen of andere leveranciers die arrangementen van VRT completeren of mogelijk maken zijn de algemene voorwaarden van deze organisaties van toepassing.

12.4    Indien met het voertuig een buitenlandse reis wordt ondernomen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de benodigde reisdocumenten.

12.5    De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld ongeacht het tijdstip daarvan.

12.6    Wij raden u aan een goede reisverzekering af te sluiten.

12.7    VRT is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat de huurder ondervind door fouten of onvolledigheden in de door VRT beschikbaar gestelde routebeschrijvingen.

12.8    VRT is niet aansprakelijk indien inschattingen betreft afstanden, aankomst- en rijtijden en kosten onjuist blijken te zijn.

13       Copyright

13.1    Aan de huurder verstrekte documenten als routekaarten, routeboeken en andere (route)beschrijvingen zijn eigendom van VRT en mogen niet aan derden worden verstrek of gekopieerd.

13.2    Indien de huurder door VRT verstrekte documenten kopieert en/of gebruikt voor eigen (commercieel) belang is VRT gerechtigd hiervoor tot €2500,- per document in rekening te brengen.

13.3    Aan VRT verstrekte foto's of reisverslagen die tijdens de huur van het voertuig zijn gemaakt worden eigendom van VRT en kunnen voor publicatie worden gebruikt.

14       Aansprakelijkheid

14.1    VRT is deugdelijk en adequaat verzekerd voor schade aan de voertuigen, inzittenden en hun bagage. In het onverhoopte geval van pech, komt VRT haar huurder tegemoet als omschreven in artikel 9.

14.2    De aansprakelijkheid van VRT is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van VRT in het desbetreffende geval dekking biedt.

14.3    VRT kan uitsluitend worden aangesproken in geval van een toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de huurovereenkomst.

14.4    Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming van VRT indien er bij de uitvoering van de overeenkomst geen sprake is van het genot dat van het verhuurde voertuig mag worden verwacht.

14.5    Iedere aansprakelijkheid van VRT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde vakantievreugde, kosten van overnachtingen en reiskosten is uitgesloten.

14.6    VRT adviseert de huurder een reisverzekering af te sluiten voor onvoorziene kosten in geval van pech.

15            Toepasselijk recht en geschillen

15.1    Op iedere overeenkomst tussen VRT en de huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2    Alle geschillen naar aanleiding van de huurovereenkomst dan wel geschillen die daaruit voortvloeien en met de overeenkomst samenhangen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats of het Arrondissement van het kantoor van VRT te Amersfoort, te weten de rechtbank Utrecht.

16       Tot slot!

16.1    Wij hopen dat u een prettige tijd heeft in onze mooie Vintage Voertuigen en dat wij voor, tijdens of na de huur van geen gebruik hoeven te maken van deze Algemene Voorwaarden.

Met vriendelijke groeten,

Rien Tilstra & Mark Hukema

Amersfoort / Aix-en-Provence

Versie december 2012